Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

Тасты көмір шайыры мен мұнайды физикалық әдістер арқылы өңдеу

Стоимость
1000 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
72 стр. лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Tuermerar
МАЗМҰНЫ
         Кіріспе..................................................................................................   …..7     
1       Көмірсутекті шикізаттың физика-химиялық қасиеттері, өңдеудің дәстүрлі және дәстүрлі емес әдістері................................................................9
1.1    Көмірсутекті шикізаттың физика-химиялық қасиеттері.....................  9                                                                                
1.2.   Мұнайды өңдеудің негізгі технологиялық үрдістері.......................... 12
1.2.1 Көмірсутекті шикізаттардың жеке кластарының термиялық өңдеу кезіндегі өзгеру механизмдері.........................................................................14
1.2.2 Таскөмір шайырын өңдеу..................................................................... 19
1.3    Айнымалы тоқ әсерінен ауыр тас көмірлі шайырды қайта өңдеуде кинетикалық параметрлердің өзгерісі.................................................     …22
1.3.1 Электрогидроимпульс эффектісі және оның мұнай химиясында қолданылуы.......................................................................................................24
1.3.2 Тәждік зарядтағы төментемпературалық плазманың әсері...............28
2       Көмірсутекті шикізаттың физика-химиялық қасиеттерін, құрамын анықтаудың лабораториялық әдістері...............................................      ……….30
2.1    Физика-химиялық қасиеттерді  анықтаудың әдістемесі................... 30
2.2    Көмірсутекті шикізаттың құрамын анықтаудың лабораториялық әдістері.......................................................................................................       …35
2.3    Айнымалы электр тоғы, электрогидроимпульс эффектісі, төментемпературалық плазмамен өңдеудің әдістемесі.........       ………………38
3       Мұнай мен таскөмір шайырының физика-химиялық қасиеттеріне, құрамына әр түрлі жиіліктердегі айнымалы электр тоғының, электрогидроимпульс эффектісінің, тәждік заряд режиміндегі төментемпературалық плазманың жеке және комплексті әсерінің қолдану тиімділігін анықтау.........................................      ……………………………39
3.1    Айнымалы электр тогының мұнай және таскөмір шайырының реологиялық сипаттамаларына әсерін бағалау....................................... …39
3.2    Электрогидроимпульс эффектісінің мұнай және таскөмір шайырының реологиялық сипаттамаларына әсерін бағалау........................45
3.3    Төментемпературалық плазманың мұнай және таскөмір шайырының реологиялық сипаттамаларына әсерін бағалау ...............     ………………52
         ҚОРЫТЫНДЫ…………………………………………………….........62
         Пайданылған әдебиеттер тізімі………………………......................      …65
            Қосымша(лар                                                                                                               68

Сколько стоит помощь с учебной работой?