Курсар - служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

РИСИ АНТИУТОПІЇ В РОМАНІ РЕЯ БРЕДБЕРІ «451 ГРАДУС ПО ФАРЕНГЕЙТУ»

Стоимость
250 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
27с лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Heypashchenko
ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………..3
РОЗДІЛ 1. АНТИУТОПІЯ ЯК ЖАНР ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ………….6
    1. . Генеалогія антиутопії …………………….………………………..…6
    2. . Представники та основні риси антиутопії………………………...…8
РОЗДІЛ 2. РОМАН‑АНТИУТОПІЯ РЕЯ БРЕДБЕРІ «451 ГРАДУС ПО ФА-РЕНГЕЙТУ»…………………………………………………………………...…12
2.1. Знеособлення особистості та вплив на свідомість суспільства у романі «451 градус по Фаренгейту»………………………………………………….…12
2.2. Спрямованість  роману «451 градус по Фаренгейту» на майбутнє та зображення науково-технічного прогресу»……………………………………17
ВИСНОВКИ…………….……………………………………………………..…22
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ……………………………………….25


ВСТУП
XX століття в історії відоме своїми знаковими подіями, які вразили все людство. Невтомний розвиток техніки, різноманітні дослідженні людської природи та світу вражають своїми масштабами. Але ж, якщо раніше поширеними були утопічні ідеї про всезагальне щастя, свободу та рівність усіх, то ця епоха значно змінила світогляд та деякі переконання людини.
Таким чином виникає антиутопія. Прихильники утопії починають критикувати ідеї та концепції представників антиутопії. Але все ж антиутопії вдається зайняти важливе місце у літературі після війн та революцій, які відбулись. З’являється літературний жанр, представники якого дискутують на тему можливого устрою світу.
Одним з таких представників є американський письменник Рей Дуглас Бредбері, творчість якого мала велике значення для світової літератури. Він уважається письменником-фантастом та фундатором нових традицій цього жанру. Більшість творів Р. Бредбері – це короткі оповідання психологічного, драматичного характеру, але світову славу йому приніс науково-фантастичний роман-антиутопія «451 градус по Фаренгейту», виданий у 1953 році.
Роман «451 градус за Фаренгейтом» – своєрідне передбачення того, що станеться з людством у майбутньому. Підтвердженням цьому можуть слугувати слова з твору, про те, що владі буде легше керувати людьми, якщо пришвидшити їх темп життя та розвинути в них почуття «стадності». Потрібно, щоб було більше машин, більше різноманітних телепрограм, більше шуму, галасу, щоб зовсім не залишалось місця для розвитку розуму людей. І сьогодні ми можемо це все спостерігати: телебачення та засоби масової комунікації допомагають владі зробити з людей «сіру безлику масу», їй не потрібні освічені люди, які вміють мислити, адже такими важко керувати. Їм потрібні люди, які мають шаблонне мислення та фальшиві цінності, якими буде легко маніпулювати.
Актуальність даного дослідження полягає в тому, що феномен антиутопії не досить глибоко досліджений у літературознавстві, а інтерес до досліджуваного жанру характеризується досить швидким зростанням на сьогоднішній день. Тому актуальність дослідження ще й зумовлюється потребою визначення основних ознак антиутопії, які є сталими для романів-застережень.
Теоретико-методологічною базою курсової роботи є праці вітчизняних літературознавців (А. Звєрєв, Ю. Кагарлицький, В. Козьмін, Б. Ланін, Ю. Латініна та інших), а також зарубіжних дослідників (Р. Нудель-ман, С. Агеліс, Дж. Еллер тощо).
Наукова новизна даного дослідження обумовлюється детальним дослідження походження антиутопії та її основних рис у літературних творах. Досить чітко окреслюється наявність головних ознак антиутопії у романі Р. Бредбері «451 градус по Фаренгейту»
Об’єктом курсової роботи виступає роман «451 по Фаренгейту» (1953), в якому яскраво зображуються основні риси антиутопії.
Предметом дослідження є риси антиутопії у романі «451 по Фаренгейту»
Мета роботи полягає в дослідженні роману Р. Бредбері «451 градус по Фаренгейту», щоб визначити його антиутопічність.
Досягнення поставленої мети передбачає вирішення таких завдань:
  • дослідити походження антиутопії та творчість основних її представників;
  • визначити основні риси антиутопії в літературі в цілому;
  • дослідити тенденції до деперсоніфікації та впливу влади на свідомість суспільства у романі ;
  • проаналізувати спрямованість роману на майбутнє та зображення науково-технічного прогресу у ньому.
Методи дослідження мають комплексний характер, що обумовлюється своєрідністю матеріалу, а також метою його вивчення: порівняльний, структурно-системний, метод аналізу літературно-критичного матеріалу, метод суцільного добору фактичного матеріалу та метод аналогії.
Теоретичне значення курсової роботи полягає в тому, що дослідження ознак антиутопії у романі Р. Бредбері «451 градус по Фаренгейту» сприяє глибшому пізнанню особливостей розвитку художньої антиутопічної літератури у ХХ столітті. Матеріали й висновки дослідження доповнять ці знання та допоможуть в подальшому вивченні питань теорії та історії зарубіжної літератури.
Практичне значення роботи: матеріали курсової роботи можуть використовуватись при викладанні зарубіжної літератури в школах та вищих навчальних закладах та при написанні рефератів, курсових та дипломних робіт.
Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел з 26 позицій.
 

Сколько стоит помощь с учебной работой?