Служба спасения студентов
Служба спасения для студентов (18+)

Шляхи формування соціокультурної компетенції в старшій школі

Стоимость
1350 руб.
Содержание
Теория + Практика
Объем
95 ст лист.
Год написания

Описание работы

Работа пользователя Kseniia
Робота присвячена дослідженю навчання іноземної мови, як способу досягнення ефективного формування соціокультурної компетенції в старшій школі. В даній роботі дається визначення терміну методика та зазначені її основні характеристики. Виявлені основні цілі навчання іноземних мов. Дається визначення соціокультурній компетенції та її основні цілі. 

Обєктом дослідження даної магістерської роботи є особисто розроблені вправи для формування соціокультурної компетенціїю Матеріалом для дослідження послугували самостійно складені плани-конспектів уроків відповідно до вибраних методів. 
Лексичний матеріал до яких підбирався в таких підручниках як Exam Excellence Longman, Exam Activator Pearson, Oxford Advance Dictionary.


ЗМІСТ
ВСТУП……………………………………………………………………………5
РОЗДІЛ 1.МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ…………………..8
  1. .Вступні зауваження………………………………………………………….8
1.1.Основні характеристики методики як науки……………………………….8
1.1.1.Об‘єкт навчання іноземній мові……………………………………11
1.1.2.Цілі навчання іноземній мові………………………………………11
1.1.3.Психологія понять та змісту………………………………………..13
1.2. Сучасні методи викладання англійської мови…………………………….15
1.2.1. Комунікативний підхід…………………………………………….15
1.2.2. Проектний підхід...…………………………………………………18
1.2.3. Сугестивний підхід………………………………………………....19
1.2.4. Аудіо-візуальний метод…………………………………………....22
1.2.5. Діяльнісний підхід...………………………………………………..25
1.2.6 Дистанційне навчання……………………………………………....25
Висновки до розділу 1…………………………………………………………...28
РОЗДІЛ 2. СОЦІОКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНЦІЯ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ…………………………………………………….30
2.0 Вступні зауваження………………………………………………………….30
2.1. Визначення поняття соціокультурна компетенція………………………..30
2.2. Соціокультурний компонент змісту навчання як засіб підвищення рівня комунікативної компетенції…………………………………………………….40
2.3. Соціокультурна  складова змісту навчання як засіб підвищення мотивації вивчення іноземної мови………………………………………………………..42
Висновки до розділу 2…………………………………………………………..49
РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ОПТИМАЛЬНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СОЦІ   ОКУЛЬТУРНОЇ  КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОЇ ШКОЛИ…...…………………………….52
3.0. Вступні зауваження…………………………………………………………52
3.1.Загальні відомості про процес пошуку оптимального методу формування соціокультурної компетенції в учнів старшої школи………………………….52
3.2.  Використання комунікативного методу на уроці англійської мови для формування в учнів соціокультурної компетенції…………………………….55
3.3. Використання методу проектів на уроці англійської мови для формування в учнів соціокультурної компетенції…………………………………………...59
3.4. Використання аудіовізуального методу на уроці англійської мови для формування в учнів соціокультурної компетенції……………………………..63
3.5. Використання сугестивного підходу на уроці англійської мови для формування в учнів соціокультурної компетенції…………………………….68
3.6. Використання діяльнісного підходу на уроці англійської мови для формування в учнів соціокультурної компетенції…………………………….71
3.7. Використання дистанційного навчання на уроці англійської мови для формування в учнів соціокультурної компетенції…………………………….75
Висновки до розділу 3…………………………………………………………...78
ВИСНОВКИ……………………………………………………………………...79
СПИСОК ВИКОРСТАНИХ ДЖЕРЕЛ...………………………………………..81
ДОДАТКИ………………………………………………………………………..87
Дослідження складається зі вступу, трьох розділів з висновками до кожного з них, загальних висновків, додатків та списку використаних джерел.

Сколько стоит помощь с учебной работой?